Neuadd y Pentref

Mae’r Neuadd ar agor bron bob diwrnod a gyda’r nos ac maeyna ni lawer o grwpiau poblogaidd yn y pentref, sy’n cwmpasu popeth o Pilates a karate i ddawnsio Albanaidd.

Mae yna hyd yn oed glwb trenau bach sy’n denu’r rhai sy’n ymddiddori yn hyn o sawl sir cyfagos i roi prawf ar y modelau maen nhw wedi eu hadeiladu ar drac enfawr sy’n cael ei osod yn y neuadd.

Parti plant yn Neuadd y Pentref

Parti plant yn Neuadd y Pentref

Archebion Preifat

Mae gan y neuadd wefan ei hun;  http://llanbedrdc.co.uk/

Gallwch archebu Neuadd y Pentref ar gyfer defnydd preifat.  Mae ganddo gyfleusterau cegin, toiledau, byrddau a chadeiriau, a digonedd o le. Mae’n ddelfrydol ar gyfer partïon pen-blwydd i blant, dim ond i chi ddod ag adloniant eich hun.

Ron Bell: Tel 07535 898648 email- info@llanbedr.co.uk

Carbon Niwtral!

Bellach mae gan Neuadd Pentref Llanbedr yr eitemau isod fel rhan o’r prosiect Carbon Niwtral:

  • Paneli solar ffotofoltaidd (sy’n cynhyrchu trydan)
  • Paneli solar thermol (i gynhesu’r dŵr poeth)
  • Pwmp gwres o’r awyr (sy’n gweithredu’r system gwres canolog, yn cynnwys rheiddiaduron newydd ac ati)
  • Casglu dŵr glaw (i’w ddefnyddio i fflysio’r toiledau)
  • Ffenestri gwydr dwbl newydd
  • Inswleiddio’r atig

    Newyddion Rhuthun

    Newyddion Rhuthun

Nawr mae cyfanswm o 4kW o baneli solar ar y to sy’n wynebu’r de, sy’n cynhyrchu trydan. Bydd y tariff ar gyfer y rhain yn sicrhau incwm i’r Neuadd am y chwarter canrif nesaf. Roedd cyfanswm y taliadau yn 2011-12 dros £1500.

Dyma’r adroddiad a ymddangosodd yn y papur lleol:

Mae gan bentref yn Sir Ddinbych y neuadd bentref mwyaf eco gyfeillgar yng Nghymru wrth iddo arwain y ffordd mewn chwyldro gwyrdd newydd – a gwneud yn siwr ei fod yn curo prisiau ynni cynyddol i barhau ar agor. 
Gall y tywydd y tu allan fod yn ofnadwy, ond bydd naws gynnes y tu mewn i neuadd y pentref yn Llanbedr DC bob amser.

Mae hynny o ganlyniad i raglen sylweddol gwerth £45,000 a ysgogwyd gan y Cyngor Cymuned ac a arweiniwyd gan yr arbenigwyr ynni adnewyddadwy Carbon Zero UK o Lanelwy.

Nawr mae gan y neuadd system pwmp gwres o’r aer ar gyfer gwresogi’r neuadd, sy’n cael ei bweru’n rhannol gan y paneli solar, a system casglu dŵr glaw sy’n darparu dŵr am ddim i fflysio’r toiledau drwy gydol y flwyddyn.

“Roeddem ni’n colli arian oherwydd bod ein biliau trydan a nwy mor uchel a doedd hi ddim yn gynaliadwy cadw’r neuadd ar agor,” meddai’r Cynghorydd Cymuned Jennifer Rowlands, cadeirydd Pwyllgor y Neuadd.

“Roedden ni’n chwilio am ffyrdd o’i gwneud yn fwy hyfyw ac yn fwy amgylcheddol gyfeillgar hefyd.”

Dywedodd Gareth Jones, rheolwr gyfarwyddwr Carbon Zero UK, a ddyluniodd y cynllun, “Yn sicr ynni adnewyddadwy ydi’r ffordd ymlaen gan fod gymaint o gymhellion i adeiladau cyhoeddus fel neuaddau pentref yn ogystal ag i gartrefi ac eiddo masnachol.

“Rydyn ni wedi bod mewn cyfarfodydd mewn Neuaddau Pentref lle mae’r lle fel rhewgell am eu bod mor gostus i’w gwresogi yn y dull confensiynol, ond mae gennym ni system integredig sy’n manteisio ar adnoddau naturiol.

“Mae’r pwmp gwres o’r aer yn tynnu aer o’r tu allan ac yn defnyddio’r cyfnewidydd gwres i echdynnu’r gwres sydd yn yr aer yn naturiol ac yna gywasgydd sy’n gweithredu fel oergell ond i’r gwrthwyneb yn codi’r tymheredd o’r aer y tu allan.

“Gall weithredu pan fo’r tymheredd y tu allan yn -20° C ac mae mor syml fel ein bod yn cyfeirio ati fel system i’w gosod ac anghofio amdani, mae’r angen am gynnal a chadw mor isel.”

Mae’r pwmp gwres o’r aer yn cael ei bweru’n rhannol gan baneli solar ar y to.

Defnyddir y to i gasglu dŵr glaw mewn tanc mawr sydd yn ei dro yn darparu dŵr i fflysio toiledau’r neuadd, gymaint â 50,000 litr o ddŵr y flwyddyn sy’n gyfystyr â fflysio 7,000 o weithiau y flwyddyn neu 142 o weithiau yr wythnos. Gellid cynyddu hyn i fwy na 16,000 o fflysiadau y flwyddyn petai toiledau fflys isel yn cael eu gosod.

Rhoddwyd mwy o ddeunydd inswleiddio yn y to ynghyd â drysau a ffenestri newydd i wneud y neuadd yn fwy effeithlon o ran ei ddefnydd ynni. Ychwanegodd Ms Rowlands, “Rydyn ni wedi medru cael cyllid oddi wrth Gyngor Sir Ddinbych, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a’r Gronfa Allweddol Gwledig hefyd yn ogystal â chan y Cyngor Cymuned.

Rydyn ni’n mynd i gael hysbysfwrdd dehongli yn y neuadd yn esbonio sut mae’r cyfan yn gweitho ac mae llawer o gymunedau eraill wedi dangos diddordeb yn y prosiect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.