Pethau i’w gwneud

Mae adfail diddorol  o “Llanbedr” hen eglwys Sant Pedr, sy’n Adeilad Rhestredig Gradd II o’r drydedd ganrif ar ddeg, ar garreg y drws. Mae llwybr troed ati oddi ar ffordd Llandyrnog.

 • Offa's Dyke Path

  Offa’s Dyke Path

  Gweithgareddau awyr agored – Mae Llanbedr Dyffryn Clwyd yn ganolbwynt gwych ar gyfer archwilio Bryniau Clwyd. Beth bynnag rydych chi’n ddewis ei wneud fe gewch chi brofiad o rinweddau arbennig yr ardal mewn awyrgylch diogel a hygyrch.

 • Ffotograffiaeth ac Arlunio – beth am fod yn greadigol yn yr awyr agored? Mae llu o olygfeydd, byd natur a threftadaeth ddiwylliannol yn cynnig eu hunain ar gyfer camera, llyfr brasluniau neu ganfas – cofiwch am yr artist tirlun Prydeinig enwog, Richard Wilson, wnaeth anfarwoli tirluniau Loggerheads a Moel Famau yn ei waith.
 • Paragleidio – mae safle rheoledig rhwng maes parcio Bwlch Pen Barras a Moel Famau yn darparu cyfleoedd paragleidio gwych i ymarferwyr profiadol. Rhaid cael trwydded yn gyntaf.
 • Abseilio – yng Ngheunant y Diafol, hen chwarel mwyngloddio plwm rhwng Parc Gwledig Loggerheads a Chilcain. Mae darparwyr cymwysedig yn cynnig hyfforddiant ac offer ar gyfer profiad gwefreiddiol rhaffau a chraig.
 • Helfa drysor ddaearyddol (‘geocaching’) – helfa drysor awyr agored am ddim. Mae’r chwaraewyr yn ceisio dod o hyd i gynwysyddion cudd gan ddefnyddio cliwiau a dderbynnir i’w ffôn symudol neu system lleoli daearyddol ac yna’n rhannu eu profiadau ar-lein. Cewch ddechrau trwy chwilio am y cynhwysydd yn Llanbedr.
 • Llogwch yr astroturff yn Ysgol Llanbedr.  Ar gael yn ystod y penwythnos, nosweithiau a gwyliau ysgol.  Am ragor o wybodaeth neu i archebu, cysylltwch â Sian jones ar 0786 753 4402.
 • Ewch am dro â picnic i weld hen Eglwys Sant Pedr.  Am fwy o wybodaeth am yr hen Eglwys ewch i’r dudalen hanes.
 • Ddiddanwch y plant gyda maes chwarae Ysgol Llanbedr. Mae croeso i chi ddefnyddio’r maes chwarae tu allan i oriau ysgol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael yr ardal fel yr ydych wedi dod o hyd iddo.
 • Pysgota-  Mae gan Bathafarn Hall ei bysgodfa ei hun sy’n cynnwys dau bwll wedi ei lenwi’n dda â carp, ysgretennod, merfog, pysgodyn rhudd a rhufell. Mae’r bysgodfa ar agor i’r cyhoedd ar sail tocyn diwrnod, drwy gydol y flwyddyn.

Gweithgareddau Eraill

 • Defnyddio’r gampfa neu gyfleusterau  sba yn y Vale Country Club. Edrychwch am ddosbarthiadau ymarfer corff sydd ar gael neu cewch sesiwn gyda hyfforddwr preifat. Gallwch hefyd gael pryd o fwyd neu goffi yma, wedi’ch amgylchynu mewn golygfeydd hardd  o fryniau Clwyd.
 • Galwch i mewn i’r Griffin am bryd o fwyd neu ddiod mewn awyrgylch glyd a chroesawgar. Mae’n dafarn pentref traddodiadol, yn gweini cwrw casgen, gwinoedd da, a bwyd cartref wedi ei goginio gan ddefnyddio cynhwysion lleol.
 • Cymerwch ran mewn dosbarthiadau neu weithgareddau sydd ar gael yn neuadd y pentref.
 • Anfonwch y plant i glwb gwyliau yn Munchkins yn Ysgol Llanbedr. Mae Munchkins yn gyfleuster gofal dydd i blant o oed 2, ar gael bob dydd o 8y.b. i 6y.h.  Am fwy o wybodaeth neu i archebu ffoniwch 07901275415. Mae yna hefyd sesiwn Cylch Chwarae gydag thema, pob dydd Mercher 1-2:30 pm.
 • Mae yna ysgol sul yn neuadd y pentref pob bore Sul am 11am, a gynhelir wasaenaethau yn Eglwys Llanbedr yn yr wythnos ac ar ddydd Sul.  Ewch i wefan Llanbedr Parishes am fwy o bybodaeth.

[hr]

Ger Llanbedrstile

 • Yr Wyddgrug – sy’n enwog am ei Chlogyn Aur (mae copi ohoni yn yr Amgueddfa) a  HYPERLINK “http://www.clwyd-theatr-cymru.co.uk” Theatr Clwyd. Cynhelir marchnad brysur yma bob dydd Mercher a dydd Gwener.
 • Dinbych – yn dyddio yn ôl i’r unfed ganrif ar ddeg mae hen ganolbwynt sirol Sir Ddinbych yn adnabyddus am ei chastell a muriau’r dref, ac mae’n cynnwys amrywiaeth dda o siopau a chyfleusterau.
 • Llanelwy – ewch i weld yr eglwys gadeiriol leiaf ym Mhrydain a chlywed chwedl Esgob Asaph, yr eog a’r fodrwy. Dyma ddinas ddiweddaraf Cymru.
 • Traethau euraidd, gwynt y môr a holl hwyl y promenâd yn y Rhyl a Phrestatyn – nid nepell o amrywiaeth ragorol o siopau.
 • Tirlun arfordirol a bywyd gwyllt godidog y twyni tywod yng Ngronant.
 • Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy – golygfeydd godidog, yn cynnwys abaty canoloesol Glyn y Groes a chastell Dinas Brân, trenau stêm, cychod camlas yn cael eu tynnu gan geffylau gwedd, yr Eisteddfod Gydwladol a Safle Treftadaeth y Byd dyfrbont Pontcysyllte.

Yn gymharol agos

 • Ewch i archwilio dinas Rufeinig Caer
 • Croeswch yr Afon Merswy i ddinas Lerpwl, sy’n gartref i’r Liver Birds a’r Beatles

Cewch ragor o wybodaeth yn: www.northwalesborderlands.co.uk