Cynghorwyr

Clerc y Cyngor

Gellir cysylltu â Gwyn Davies, clerc Cyngor Cymuned Llanbedr, drwy e-bost gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt. Er mwyn sicrhau fod y gweithdrefnau priodol yn cael eu dilyn, gofynnir i faterion ffurfiol at ystyriaeth y Cyngor gael eu cyflwyno drwy’r Clerc.

Mr Gwyn Davies
Clerc y Cyngor
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

e-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Rhifau ffôn: 01824 750283 neu 07887 955613

Your Councillors:

Lyn Evans

Lyn Evans

Rwy’n 65 mlwydd oed. Dois i Dan-y-Bryn i fyw gyda’m gwraig a’m mab hynaf ym 1984. Bûm yn gweithio fel rheolwr lladd-dy yn Wrecsam am dros 20 mlynedd. Aeth fy meibion i Ysgol Llanbedr, ac roedd fy niweddar wraig yn llywodraethwr yno y tro diwethaf y bygythiwyd cau’r ysgol. Roeddwn ddigon ffodus i allu ymddeol yn gynnar, ond er mwyn meithrin diddordeb newydd, fe adeiladais estyniad dau lofft i’r tŷ! Rwyf wedi adeiladu dau dŷ arall wedi hynny yn Tan-y-Bryn/Tan-y-Ffordd. Mae’n fraint i mi gael byw yn Llanbedr ers dros 30 mlynedd, ac rwy’n gobeithio y bydd fy nghyfraniad i’n sicrhau y bydd y pentref yn parhau i fod yn lle gwych i fyw ynddo.

Tim Baker

Tim Baker

Cyfarwyddwr theatr ac awdur yn gweithio ar ei liwt ei hun yw Tim. Mae’n ysgrifennu yng Nghymraeg a Saesneg. Mae’n byw yn Llanbedr ers wyth mlynedd, ac yn angerddol am wella mwynderau’r pentref.

Bob Barton

Bob Barton

Cyn ymddeol, roedd Bob yn brif ddarlithydd prifysgol mewn Ystadegau, Marchnata, Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth. Bu hefyd yn athro Mathemateg ar lefel uwchradd ac i chweched dosbarth.

Mae Bob a’i wraig yn byw rhwng Llanferres a Llanarmon-yn-Iâl ers dros 29 mlynedd. Mae ganddynt ddwy ferch a thri o wyrion yn eu harddegau.

Mae’n Gynghorydd Sir Ddinbych ac ar Gynghorau Cymuned lleol ers 21 mlynedd a mwy.

Mae hefyd ar Gynghorau Cymuned Llanfair Dyffryn Clwyd, Llanferres a Llandegla. Ei brif fwriad drwy wasanaethu’r holl gymunedau yma yw datblygu cyfres o glystyrau mewn mannau lle mae’n annhebygol y bydd BT yn sefydlu band eang ffibr cyflym. Dylai hyn alluogi’r holl Gynghorau Cymuned yma i gyd-weithio, drwy gronni grantiau a neilltuir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer dibenion lleol.
Yn ogystal, mae’n Is-gadeirydd ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych ar Bwyllgor Un Llais Cymru.
Mae Bob yn mwynhau gwylio chwaraeon ar y teledu hefyd, yn enwedig rygbi, ac mae’n eiddgar iawn dros gymryd rhan mewn cwis.Dave Ritchie

Dave Ritchie

Dois i, fy ngwraig Rachel a’m merch Hannah i fyw i Lanbedr DC yn weddol ddiweddar. Fe wnaethom ddisgyn mewn cariad gyda’r lle hyfryd yma ar ôl ymweld â’r ardal lawer gwaith dros y blynyddoedd. Ac o’r diwedd, dyma wneud y penderfyniad mawr o ddod yma i fyw. Cyn hynny bûm i’n gweithio i gyngor lleol o fewn adran y Parciau am wyth mlynedd ar hugain. Roeddwn i’n rheoli tirwedd a

phrosiectau adnewyddu adeiladau. Mae gen i brofiad adeiladu cyffredinol hefyd, gan i mi fod berchen cwmni adnewyddu tai. Rydw i a’m gwraig yn awyddus iawn i gymryd rhan a helpu’r gymuned yn y lle arbennig hwn hyd eithaf ein gallu.

Ken Tams

Kenneth Tams

Mae Ken yn byw yn Llanbedr ers dros 40 mlynedd, ac wedi ymddeol erbyn hyn. Trwy gydol ei fywyd gwaith, bu’n weithgar iawn yn y mudiad Llafur. Am sawl blwyddyn, fo oedd

cynrychiolydd Gogledd Cymru Cynhadledd y Blaid Lafur. Roedd hefyd yn cynrychioli Cymru ar y Cyngor Llaeth Cenedlaethol. Ymunodd Ken â’r Cyngor Cymuned drwy’r Cynllun Gardd Gymunedol ym Maes Derwen, ac mae wedi bod ar y Cyngor am dair blynedd.

Rhian Jones

Rhian Jones

Gan fy mod yn briod â ffermwr lleol ac yn Ddarlithydd Amaethyddol yn Llysfasi, mae gennyf lawer o ddiddordeb mewn ffermio. Rwyf yma i wrando ar farn y gymuned, ac rwy’n gobeithio y byddaf o gymorth i ddatblygu a gwella busnesau ac adnoddau lleol. Munchkins Committee (canolfan gofal dydd yn Ysgol Llanbedr). Prosiect Celf Gymunedol, Safle We, Facebook, Twitter.

Nick Smith

Nick Smith

Rwy’n byw yn Willowbank Cottage, rhwng Llanbedr a Hirwaen, ers 2007, ac rwy’n gynghorydd cymuned ers 2017. Rwy’n gweithio i Cynllunio Gwlad a Thref ers 2001. Gobeithiaf allu cefnogi ffyniant cyfleusterau a busnesau’r pentref, a galluogi’n cymuned i barhau’n fan atyniadol a bywiog i fyw ynddi.

Rwy’n gynghorydd mewn practis preifat yma yn Llanbedr DC, ac yma mae fy nghartref ers pum mlynedd. Fy mwriad fel aelod o’r Cyngor yw hybu gwell ymdeimlad o fod yn perthyn i gymuned ynddom ni i gyd. Rwy’n credu fod y posibilrwydd o gael Canolfan Gymunedol yn gyfle cyffrous, fel y mae darganfod gwahanol ffyrdd o gysylltu trwy gyfathrebu ar-lein.

Gruff Jones

I have lived in Maes Celyn, Llanbedr D.C with my wife since 2013 and enjoy bringing up my two young daughters and two energetic dogs in this wonderful part of the world. I was brought up in Ruthin, and moved back to the area after Univesity and a period living in Manchester and working in Huddersfield. I work for Jaguar Land Rover as a Launch Manager, based mainly in Speke, Merseyside but often commute to Coventry and Gaydon, Warwickshire to support project needs.

I joined the Community Council in October 2018 as I wanted to make an active contribution to the community going forward and hopefully make Llanbedr an even better place to live for existing and new residents.
Community Clerk – Gwyn Davies

Gwyn Davies


Beth yw swydd Cynghorydd?

Mae tair elfen i waith Cynghorydd:

  1. Gwneud penderfyniadau – Drwy fynychu cyfarfodydd a phwyllgorau gydag aelodau etholedig eraill, mae Cynghorwyr yn penderfynu pa weithgareddau y dylid eu cefnogi, ar beth y dylid gwario arian, pa wasanaethau y dylid eu cyflenwi a pha bolisïau y dylid eu gweithredu.
  2. Monitro – Mae Cynghorwyr yn sicrhau bod eu penderfyniadau’n arwain at wasanaethau effeithlon ac effeithiol drwy gadw golwg ar ba mor dda y mae pethau’n gweithio.
  3. Cymryd rhan yn lleol – Gan eu bod yn cynrychioli’r gymuned, mae gan gynghorwyr ddyletswyddau tuag at eu hetholwyr ac at sefydliadau lleol.

Yn aml, mae’r cyfrifoldebau a’r dyletswyddau yma’n ddibynnol ar beth mae’r cynghorydd eisiau ei gyflawni a faint o amser sydd ganddo. Gallant gynnwys:

  • Mynychu cyfarfodydd sefydliadau lleol megis cymdeithasau tenantiaid.
  • Mynychu cyfarfodydd cyrff sy’n effeithio ar y gymuned ehangach.
  • Ymgymryd â materion ar ran aelodau’r cyhoedd.
  • Cynnal cymhorthfa lle gall preswylwyr godi materion.
  • Cyfarfod â thrigolion yn eu cartrefi eu hunain.

Mynychu cyfarfod o’r cyngor yw’r ffordd orau i weld beth sy’n digwydd yno. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu cyfarfod, beth am ffonio’r Clerc er mwyn darganfod pryd fydd yr un nesaf?

Faint o amser mae’n gymryd?

Dywed cynghorwyr ran amlaf mai tua teirawr yr wythnos mae eu dyletswyddau’n cymryd. Mae rhai’n amlwg yn treulio mwy o amser na hyn, ac eraill yn treulio llai. Ond ar y cyfan, mae gwasanaethu eich cymuned drwy fod yn gynghorydd yn beth dymunol iawn, gan eich bod yn helpu i’w gwneud yn lle gwell i fyw a gweithio ynddi.